RISING STAR INDONESIA

0
1431

RISING STAR INDONESIA
9 hari audisi Jogja
17 September 2016
@ Sahid Jaya Yogyakarta
Hotel & convention
Jl. Babarsari Sleman